گزارش کار گروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه شهرستان جویبار

طرح درس سالانه:    ادبيات فارسی(3) -عمومي

پایه:   سوم دبیرستان

نيم سال دوم تحصیلی: 90-1389

هدف کلی:  آشنایی با نظم و نثر فارسی

تهیَه و تنظیم از:    کاظم نامدار

ماه

جلسه

درس

عنوان درس

اهداف درس

فعالیت های دیگر

بهمن

هفدهم

درس دوازدهم

انواع ادبي اميد ديدار آفتاب وفا

آشنایی با مفاهيم و پيام هاي  آثار غنايي-شناخت نمونه هاي برجسته ي آثار غنايي

پژوهش درباره ي زندگي ، شخصيت و آثار فخرالدين اسعد گرگاني و خاقاني شرواني

هيجدهم

درس سيزدهم

پروانه ي بي پروا سخن تازه حفظ شعر(شراب روحاني)

آشنايي با برخي ديگر از چهره هاي ادب غنايي و كسب توانايي در بررسي و تحليل آن ها

پژوهش درباره ي منطق الطير عطار و جايگاه آن در ادب فارسي و  گفتگو درباره ي غزليات مولوي و علّت نام گذاري آن به غزليات شمس

نوزدهم

درس چهاردهم

فرهنگ و هنر كبوتر طوقدار از ماست كه بر ماست

آشنایی با جلوه هاي فرهنگ در آثار ادب فارسي -  آشنايي با برخي آثار ادب فارسي از منظر فرهنگ و هنر

تحليل و بررسي شخصيت هاي داستان «كبوتر طوقدار» - مقايسه ي داستان «از ماست كه بر ماست»جمال زاده با شعر ناصر خسرو پژو هش درباره ي جايگاه كليله و دمنه در ادبيات تعليمي 

بيستم

مرور درس های قبل

بررسی و رفع مشکل درس های قبل

مرور و تثبیت درس های قبل

امتحان مستمر

اسفند

بيست و يكم

درس پانزدهم

نوروز زاغ و كبك

آشنايي با برخي از آثار ادبي در زمينه ي فرهنگ و  هنر و كسب توانايي در بررسي و تحليل آن ها

بحث گروهی درباره ي نوروز و جايگاه آن در ميان ايرانيان- پژوهش درباره ي زندگي و آثار دكتر علي شريعتي

بيست و دوم

درس شانزدهم

ادبيات انقلاب اسلامي  هجرت آفتاب پنهاني قرآن مصوّر

آشنايي با ابعاد و جلوه هاي ادبيات انقلاب اسلامي و آشنايي باآثار ادبي انقلاب اسلامي

بحث گروهی درباره ي  جايگاه مفهوم انتظار در شعر معاصر -  پژوهش درباره ي زندگي ، شخصيت و آثار علي معلم ، قيصر امين پور و سلمان هراتي

بيست و سوم

درس هفدهم

نياز روحاني –– چند رباعي - بياموزيم

آشنايي با نويسندگان ادب انقلاب اسلامي و كسب توانايي در تحليل آثار آنان

بحث و گفتگو درباره ي جايگاه امام خميني(ره) در ادب انقلاب اسلامي -  پژوهش درباره ي زندگي و آثار دكتر فاطمه راكعي ، نصرالله مرداني ، سيد حسن حسيني ، وحيد اميري و مصطفي علي پور

بيست و چهارم

مرور درس های قبل

بررسی و رفع مشکل درس های قبل

مرور و تثبیت درس های قبل

امتحان مستمر

فروردين

بيست و پنجم

تـعـطـیـــــــلات نـــوروزی

بيست و ششم

 

بيست و هفتم

درس هيجدهم

درآمدي حسب حال و زندگي نامه - بخوان

آشنايي با ابعاد و جلوه هاي ادبي سفرنامه ها، حسب حال هاو زندگي نامه ها 

نمايش فيلم «محمد رسول الله»- پژوهش درباره ي آثار مختلف در زمينه ي زندگي پيامبر اكرم(ص)

بيست و هشتم

درس نوزدهم

بوي جوي موليان - حفظ شعر(ملك سليمان)

آشنایی با برخی از آثار نويسندگان در زمينه ي سفرنامه ، حسب حال و زندگي نامه    و كسب مهارت در خواندن آن ها

پژوهش درباره ي رودكي و شعر«بوي جوي موليان او» و مقايسه ي آن با متن درس -  خواندن بخش هايي ديگر از كتاب «بخاراي من ايل من»در كلاس

ارديبهشت

بيست و نهم

درس بيستم

ادبيات عرفاني  اقليم عشق - بياموزيم

آشنایی با مفاهيم و پيام هاي آثار ادبي عرفاني و نمونه هاي برجسته ی ادبيات عرفاني

بحث و گفتگو درباره ي شخصيت ، زندگي و آثار هاتف اصفهاني

سي ام

مرور درس های قبل

بررسی و رفع مشکل درس های قبل

مرور و تثبیت درس های قبل

امتحان مستمر

سي و يكم

درس بيست و يكم

موسي و شبان

آشنايي با برخي از بزرگان ادب عرفاني و كسب توانايي در بررسي و تحليل آن ها

بحث و گفتگو درباره ي شخصيت ، زندگي و آثار مولوي - تحليل و بررسي داستان موسي و شبان

سي و دوم

درس بيست ودوم

شبنم عشق

آشنايي با برخي از بزرگان ادب عرفاني و كسب توانايي در بررسي و تحليل آن ها

پژوهش درباره ي كتاب «مرصاد العباد» و جايگاه در بين آثار ادب عرفاني خواندن غزلي از حافظ با اين مضمون

خرداد

سي و سوم

امتـــــحـان هــــای نـوبـت دوم

سي و چهارم

سي و پنجم

سي و ششم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 20:13  توسط رضاکریمی لاریمی - کاظم نامدار |